Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DUUR EN INHOUD OVEREENKOMST, INSCHRIJFGELD, LIDMAATSCHAPSKOSTEN (ABONNEMENTSKOSTEN)

 1. Ingeval van een proefmaand of arrangement eindigt de overeenkomst zonder dat opzegging nodig is na afloop van de overeengekomen periode.

 2. Voor abonnementen geldt dat deze maandelijks opzegbaar is.

 3. Bij aanvang van het abonnement is het Lid inschrijfgeld van € 10,00 verschuldigd.

 4. De abonnementskosten zijn per kalendermaand verschuldigd en zullen telkens voorafgaand aan de maand waarop deze betrekking hebben door Fitnesscentrum Koes life coaching middels automatische incasso worden geïnd.

 5. Het abonnement geeft het Lid recht om onbeperkt gebruik van de standaard faciliteiten van Fitnesscentrum Koes life coaching gedurende de openingstijden van Fitnesscentrum Koes life coaching .

 6. Indien geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden of indien de betaling gestorneerd wordt, is het Lid aan Fitnesscentrum Koes life coaching een vertragingsrente en administratie kosten verschuldigd ter grootte van €2,50.

 7. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Fitnesscentrum Koes life coaching aan het Lid buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

ARTIKEL 2: MACHTIGING TOT INCASSO

 1. Met ondertekening van de overeenkomst machtigt het Lid Fitnesscentrum Koes life coaching om de overeengekomen abonnementskosten maandelijks af te schrijven van zijn bankrekeningnummer.

ARTIKEL 3: VERHUIZING

 1. Het Lid zorgt zelf tijdig zorg voor het doorgeven van adreswijzigingen en andere van belang zijnde informatie.

ARTIKEL 4: OPZEGGING ABONNEMENT

 1. Opzegging kan uitsluitend met gebruikmaking van het bij de balie van het fitnesscentrum verkrijgbare opzegformulier. Andere wijzen van opzegging worden niet geaccepteerd.

ARTIKEL 5: OPENINGSTIJDEN

 1. Fitnesscentrum Koes life coaching stelt de openingstijden per vestiging vast. Het fitnesscentrum is op officiële feestdagen en gedurende een – tijdig bekend gemaakte – periode van maximaal 2 aaneensluitende weken gesloten, zonder dat dit zal leiden tot verlaging van de lidmaatschapskosten of teruggave daarvan.

 2. Personen jonger dan 16 jaar hebben i.v.m. veiligheid alleen toegang indien iemand ouder dan 18 jaar toezicht op hem/haar houdt, kan hier in overleg met Fitnesscentrum Koes life coaching van afgeweken worden.

ARTIKEL 6: TARIEFAANPASSING

 1. Fitnesscentrum Koes life coaching mag periodiek de tarieven wijzigen. Minimaal 30 dagen voor ingang van een tariefwijziging stelt Fitnesscentrum Koes life coaching het Lid hiervan in kennis. Bij tariefverhogingen van 10% of meer mag het Lid het abonnement beëindigen. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (zoals BTW verhoging) worden onmiddellijk ingevoerd en zijn geen reden tot beëindiging van het abonnement.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het Lid weet dat het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Deelname aan programma’s en trainingen binnen het fitnesscentrum van Fitnesscentrum Koes life coaching is geheel voor eigen risico van het Lid.

 2. Fitnesscentrum Koes life coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, nog voor schade door verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

 3. Het Lid vrijwaart Fitnesscentrum Koes life coaching voor eventuele aanspraken van derden m.b.t. deze schades.

 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Fitnesscentrum Koes life coaching of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Fitnesscentrum Koes life coaching het Lid vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

ARTIKEL 8: KLACHTEN

 1. Eventuele klachten meldt het Lid aan de directie van Fitnesscentrum Koes life coaching.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd.